ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

 

 

 

 

Ochrona mienia

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności naszych pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mienia znajdującego się na terenie ochranianego obiektu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa znajdujących się tam osób. Nasi pracownicy ochrony to ludzie dający gwarancję właściwego wykonania zadania, posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do wykonywania tego rodzaju usług.

W ramach usługi ochrony zapewniamy:

 • umundurowanego pracownika pełniącego służbę zgodnie z wewnętrznymi przepisami naszej firmy,
 • szkolenie pracowników uwzględniające specyfikę i charakter obiektu przed przystąpieniem do wykonywania zadań w nowym obiekcie,
 • zapoznanie się ze specyfiką występujących zagrożeń w danym obiekcie ,oraz z możliwościami przeciwdziałania im,
 • zapoznanie się z formą i doborem najskuteczniejszych form i technik interwencji w danym obiekcie,

 

Oferta na ochronę mienia obejmuje:

 • skuteczne przeciwdziałania wszelkim atakom mogącym doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży,
 • obserwację i ochronę osób przebywających na terenie i w rejonie ochranianego obiektu,
 • niedopuszczenie do poruszania się po obiekcie osób niepożądanych i nie związanych z obsługą obiektu.

 

W przypadku zaistnienia niepożądanego zdarzenia pracownicy, zabezpieczą miejsce zdarzenia, oraz podejmą wszelkie możliwe czynności w celu zminimalizowania szkód i powiadomią odpowiednie służby ratownicze, a w przypadku zatrzymania sprawcy czynu przestępczego przekażą go organom ścigania.

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej , oraz znajomości przepisów prawa regulujących zasady pełnienia służby ochrony.

 

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing (ang. outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Nasza firma specjalizuje się w outsourcingu pracowniczym polegającym na świadczeniu pracy przez pracowników zatrudnionych w RETOS Sp. z o. o., a wykonujących najczęściej zadania pomocnicze przy produkcji dla Klienta zewnętrznego.

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, możliwością sprawnego wdrożenia usługi, chęcią do współdzielenia ryzyka oraz elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi partnerami układa się harmonijnie.

Naszym głównym celem we współpracy z Klientem jest osiągnięcie:

 • obniżenia (ograniczenie) kosztów osobowych, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Firma korzystająca z tej usługi nie ponosi również kosztów urlopów oraz zwiększania kwalifikacji personelu,
 • uniezależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem,
 • bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy. Firma pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele,

 

Proces wdrożenia outsourcingu pracowniczego w naszym przypadku składa się z następujących etapów:

 • analizy potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu pracowniczego dla danego Klienta, w trakcie których określa się które etaty mają być wydzielone na zewnątrz,
 • planowania procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy,
 • realizacja,
 • monitoring efektywności usługi outsourcingu, realizowany przez Kierowników Grup Usługowych,
 • modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu,

 

RETOS Sp. z o. o. będąc prawnym pracodawcą zajmuje się obsługą prawno-administracyjną oddelegowanych pracowników (reguluje świadczenia pracownicze, składki ZUS, udziela urlopów). Zleceniodawca płaci jedynie za wykonanie usługi.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że firma zwiększa swoją elastyczność, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich (optymalizacja liczby pracowników w stosunku do potrzeb firmy) również wydajność. Głównym powodem dla którego coraz więcej podmiotów

korzysta z tej formy współpracy jest możliwość ograniczenia kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy.

 

Usługi porządkowe

Wykonujemy sprzątanie i czyszczenie biur oraz zakładów stosując profesjonalne środki czystości, chemię przemysłową oraz specjalistyczne urządzenia.

Zakres usług porządkowych obejmuje utrzymanie w czystości banków, biur, placówek służby zdrowia, hal i magazynów, zakładów produkcyjnych (w tym zakładów produkujących żywność), sklepów, dworców, placów i ulic a także terenów zielonych.

Wykonujemy także usługi codzienne w zakresie: sprzątania pomieszczeń biurowych, polegające na odkurzaniu, ścieraniu kurzy, czyszczeniu mebli, podlewaniu kwiatów, opróżnianiu koszy, utrzymaniu w czystości toalet, łazienek i klatek schodowych.

Wykonujemy również czynności renowacji, czyszczenia wszelkich płaskich powierzchni drewnianych, kompleksowego układania parkietu, paneli drewnianych z materiału powierzonego bądź własnego o bardzo atrakcyjnej cenie

 

Zapraszamy do współpracy

z RETOS Sp. z o. o.

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved